Author Name:Mukhtar Ahmad Bhat, Ridwan uz zaman, Priyanka Mehta